مستند تلویزیونی، در آستانه قرن ۲۱

دکتر ابوالحسن قاسمی، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما، چاپ اول: ۱۳۹۱، ۲۴۰ صفحه، ۸۰۰۰ تومان

فهرست:
مقدمه
فصل ۱: فیلم مستند
بخش اول: فیلم مستند و واقعیت
عکس، مستند و بازنمایی

روزنامه نگاری، واقعیت و استناد
اولین نمونه‌های فیلم مستند
پایه‌های مستند
جست‌و‌جوی تعریف مستند در نظریه‌های سینمایی
بخش دوم: انواع فیلم مستند
شیوه شاعرانه
شیوه تفسیری – توضیحی
شیوه مشاهده‌ای
شیوه مشارکتی
شیوه انعکاسی
شیوه اجرایی – نمایشی
کارکرد مستند
مستند و تلویزیون
فصل ۲: تلویزیون و واقعیت
بخش سوم: پیدایش تلویزیون واقعیت
ارتباط تلویزیون مستند با برنامه‌های واقعیت محور از نظر فرم و محتوا
اصطلاح تلویزیون واقعیت
نسل‌های تلویزیون واقعیت
تعریف تلویزیون واقعیت از نگاه محققان تلویزیونی
تلویزیون مستند، جهان تاریخی و بازیگر اجتماعی
بخش چهارم: شیوه‌های تلویزیون واقعیت
شیوه تفسیری – توضیحی
شیوه تعاملی
شیوه مشاهده‌ای
شیوه انعکاسی
بخش پنجم: واقع نمایی و تلویزیون
برنامه‌های تلویزیونی واقعیت محور
برنامه برادر بزرگ
تداخل حریم خصوصی و عمومی
بررسی برنامه برادر بزرگ
مستند داستانی
مجموعه مستند داستانی
برنامه‌های گفت‌و‌گو محور
برنامه‌های سبک زندگی
برنامه‌های قانون و نظم
واقعیت در اخبار تلویزیون
تلویزیون واقعیت و چند مسئله
فصل ۳: نقد تلویزیون مستند
بخش ششم: انواع رویکرد به نقد تلویزیونی
پیدایش نقد تلویزیون مستند
بخش هفتم: مسائل مورد بررسی در حوزه نقد تلویزیون مستند
مشاهده از راه دور
لذت‌های آگاهی و شناخت
لذت همذات پنداری
اندازه صفحه تلویزیون
تنوع تصویری
تدوین تلویزیونی
گفت‌و‌گوی تلویزیونی
مصاحبه‌های آموزشی – علمی
مصاحبه‌های دیدگاهی
مصاحبه‌های تجربی
گفت‌و‌گو در مسابقات تلویزیونی
گفت‌و‌گوی خودانگیخته
بخش هشتم: گفت‌و‌گو و مطالعات تحلیلی تلویزیون مستند
آگاه سازی و تلویزیون مستند
تلویزیون پست مدرن
پست مدرنیسم و جهانی سازی
جهانی سازی و تلویزیون مستند
نتیجه گیری
فهرست منابع
کتابنامه
فهرست اعلام

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1392/02/14
به گروه فيس بوک ما بپيونديد