مستندنمایی

مهدی عزتی چهارقلعه، تهران: ساقی، چاپ اول: ۱۳۹۱، ۱۳۶صفحه، ۴۸۰۰ تومان

فهرست:
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: چیستی مستند
تعاریف مستند
گفتمان واقع و جایگاه فرهنگی مستند

ثبت امر واقعی
نسبت نمایه‌ای و ارجاعی در فیلم مستند
معیارهای حقیقت گویی در ژورنالیسم، آموزش و...
بخش دوم: انواع مستند
حقیقت و واقعیت
رابطه گفتمان و امر واقع
پارودی
تغیییرات مستند
بخش سوم: ایجاد شمایی از تعریف مستندنمایی
مرتبه نخست: پارودی
مرتبه دوم: نقد
مرتبه سوم: واسازی یا شالوده شکنی
تبار‌شناسی پیشنهادی
تعریف نهایی از مستند نمایی
سخن آخر
فهرست منابع و ماخذ

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1392/03/19
به گروه فيس بوک ما بپيونديد