فیلم مستند
جلد 1: اصول سینمای مستند

حمید نفیسی، تهران: دانشگاه آزاد ایران، تیر 1357، 183 صفحه

فهرست: 
پیشگفتار
بخش اول:
       فیلم مستند و فیلم داستانی
بخش دوم:
       مقدمه: پایه های اقتصادی فیلم مستند
             فصل اول: حمایت مالی دولت از فیلم مستند
             فصل دوم: حمایت مالی صنایع و شرکت ها از فیلم مستند
             فصل سوم: حمایت مالی ایستگاه ها و شبکه های رادیو تلویزیونی از فیلم مستند
             فصل چهارم: حمایت سازمان های بین المللی از فیلم مستند
             فصل پنجم: حمایت مالی نهادهای اجتماعی از فیلم مستند
بخش سوم:
      مقدمه: روش های مستند
             فصل اول: فیلمبرداری با استفاده از فیلمنامه
             فصل دوم: بازسازی
             فصل سوم: نظیره سازی
             فصل چهارم: نمایشی کردن
             فصل پنجم: مصاحبه و گفت و گو
             فصل ششم: روایت
             فصل هفتم: گردآوری
             فصل هشتم: بدیهه سازی
             فصل نهم: سینمای پنهان کار
             فصل دهم: فیلم خبری سینمایی
             فصل یازدهم: مستند تلویزیونی
             ارجاعات

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/01/01
به گروه فيس بوک ما بپيونديد